THÔNG BÁO: V/v tổ chức nghiệm thu các chuyên đề nghiên cứu khoa học trong học viên, sinh viên năm học 2018 - 2019
Ngày đăng: Lượt xem: 4578

Căn cứ Kế hoạch số 849/KH-HVM ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã về việc Nghiên cứu khoa học trong học viên, sinh viên năm học 2018 - 2019;

 

Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-HVM ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong học viên, sinh viên năm học 2018-2019.

 

Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo để các đơn vị tổ chức nghiệm thu cấp Khoa các chuyên đề nghiên cứu khoa học trong học viên, sinh viên năm học 2018 – 2019 (Danh sách chuyên đề - đính kèm Thông báo) và nộp Hồ sơ nghiệm thu của các chuyên đề về Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ trước ngày 25 tháng 4 năm 2019.

 

Hồ sơ nghiệm thu gồm:

 

+ Báo cáo kết quả chuyên đề NCKH (01 quyển + 01 đĩa CD).

 

+ Phiếu nhận xét của CB hướng dẫn (Mẫu 1).

 

+ Phiếu đánh giá (Mẫu 2) và Biên bản nghiệm thu cấp Khoa (Mẫu 3).

 

Danh sách chuyên đề

Phiếu nhận xét

Phiếu đánh giá

 

Các Khoa gửi kèm danh sách các đề tài Nghiên cứu khoa học được tuyển chọn để tham gia nghiệm thu, đánh giá cấp Học viện (thời gian nghiệm thu cấp Học viện dự kiến: tháng 05 năm 2019).

 

Vậy Học viện thông báo để các Khoa, các Hệ, các cán bộ hướng dẫn biết và triển khai thực hiện./.

 

VIỆN NCƯDKH&CN

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.