THÔNG BÁO: V/v học viên, sinh viên đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019
Ngày đăng: Lượt xem: 2718

Căn cứ Thông tư số 54/2014/TT- BQP ngày 12/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Học viện Kỹ thuật mật mã và Quyết định số 227/QĐ-BCY ngày 17/8/2016 của Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức, biên chế của Học viện Kỹ thuật mật mã;

 

Căn cứ vào kế hoạch số 849/KH-HVM ngày 6/8/2018 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã về việc Nghiên cứu khoa học trong học viên, sinh viên năm học 2018 - 2019;

 

Viện nghiên cứu ứng dụng KH&CN đã tổng hợp 48 đề tài NCKH do các cơ quan, đơn vị trong Học viện đề xuất, Hội đồng xét duyệt đề tài đã làm việc và thống nhất đồng ý đưa 35 đề tài (có danh sách kèm theo) để học viên, sinh viên của hai hệ đăng ký tham gia. Vậy Viện nghiên cứu ứng dụng KH&CN thông báo để các đơn vị được biết. Kính mong hai Hệ giúp thông báo đến học viên, sinh viên và tổng hợp danh sách học viên, sinh viên đăng ký nghiên cứu khoa học theo các đề tài trên.

 

Phiếu đăng ký

Danh sách đề tài

 

Thời gian đăng ký: Trước ngày 10/10/2018. Học viên, sinh viên gửi Đơn đăng ký về Hệ Quản lý sinh viên và Hệ Quản lý học viên Mật mã.

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.