THÔNG BÁO: V/v Hoãn mở lớp học phần thuộc học kỳ 1, năm học 2017 - 2018
Ngày đăng: Lượt xem: 3780

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018 của Học viện Kỹ thuật mật mã và chương trình kế hoạch đào tạo của các khoá học;

 

Căn cứ kết quả đăng ký học kỳ 1, năm học 2017 – 2018 của sinh viên các Khóa 11, 12, 13, ngành An toàn thông tin và Khóa 1, ngành Công nghệ thông tin.

 

Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo như sau:

 

1. Hoãn mở lớp học phần do không đủ sinh viên đăng ký (có phụ lục chi tiết kèm theo).

 

2. Sinh viên đã đăng ký vào các lớp hoãn mở, chủ động liên hệ với Phòng Đào tạo (gặp cô Yến) để chuyển vào lớp học phần khác. Thời gian đăng ký chuyển lớp từ ngày 03/8/2017 đến ngày 12/8/2017.

 

Nhận được Thông báo này, đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp, triển khai thực hiện./. 

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN HOÃN MỞ

 

1. Khóa 11, ngành An toàn thông tin

 

STT

Lớp học phần

Số TC

Sĩ số dự kiến

Đã đăng ký

Hình thức học

1

An toàn hệ điều hành-1-17 (L04.2)

3

35

9

Thực hành

2

Lập trình hệ thống nhúng-1-17 (L04.2)

2

35

7

Thực hành

 

2. Khóa 12, ngành An toàn thông tin

 

STT

Lớp học phần

Số TC

Sĩ số dự kiến

Đã đăng ký

Hình thức học

1

Các dịch vụ mạng-1-17 (L03.2)

2

35

3

Thực hành

2

Các dịch vụ mạng-1-17 (L04.3)

2

35

3

Thực hành

3

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật-1-17 (L03.2)

2

35

4

Thực hành

4

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật-1-17 (L04.3)

2

35

6

Thực hành

5

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu-1-17 (L03.3)

2

35

2

Thực hành

6

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu-1-17 (L04.3)

2

35

1

Thực hành

7

Kỹ thuật vi xử lý-1-17 (L03.3)

2

30

3

Thực hành

8

Kỹ thuật vi xử lý-1-17 (L04.3)

2

30

3

Thực hành

9

Lập trình hướng đối tượng-1-17 (L03.3)

2

35

7

Thực hành

10

Lập trình hướng đối tượng-1-17 (L04.3)

2

35

4

Thực hành

11

Tiếng Anh 3-1-17 (L06)

3

45

8

Lý thuyết

12

Tiếng Anh 3-1-17 (L09)

3

45

16

Lý thuyết

 

3. Khóa 13, ngành An toàn thông tin và Khóa 1, ngành Công nghệ thông tin

 

STT

Lớp học phần

Số TC

Sĩ số dự kiến

Đã đăng ký

Hình thức học

1

Giáo dục thể chất-1-17 (L09)

1

60

22

Thực hành

2

Pháp luật Việt Nam đại cương-1-17 (L07)

2

100

18

Lý thuyết

3

Tiếng Anh 1 (học phần 1)-1-17 (L07)

3

45

11

Lý thuyết

4

Tiếng Anh 1 (học phần 1)-1-17 (L13)

3

45

12

Lý thuyết

5

Tiếng Anh 1 (học phần 1)-1-17 (L15)

3

45

2

Lý thuyết

6

Vật lý đại cương A2-1-17 (L07)

3

100

18

Lý thuyết

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.