THÔNG BÁO: V/v điều chỉnh giảng đường đối với 17 lớp học phần
Ngày đăng: Lượt xem: 18071

Căn cứ Kế hoạch đào tạo Học kỳ I năm học 2017 - 2018 của Học viện; 

 

Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh giảng đường đối với các lớp học phần khóa sau:

 

- Công nghệ mạng máy tính L01

 

- Công nghệ mạng máy tính L02

 

- Công nghệ mạng máy tính L07

 

- Pháp luật Việt Nam đại cương L01

 

- Pháp luật Việt Nam đại cương L02

 

- Tiếng anh L01

 

- Tiếng anh L02

 

- Toán chuyên đề L01

 

- Toán chuyên đề L02

 

- Toán xác suất thống kê L01

 

- Toán xác suất thống kê L02

 

- Toán xác suất thống kê L07

 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh L01

 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh L02

 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh L07

 

- Vật lý đại cương L01

 

- Vật lý đại cương L02

 

Sinh viên thuộc các lớp học phần trên vào tài khoản xem chi tiết phòng học được thay đổi.

 

Nhận được thông báo này, kính đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp thực hiện

 

P. Đào tạo

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.