THÔNG BÁO: V/v Báo cáo thực tập tốt nghiệp sinh viên AT9
Ngày đăng: Lượt xem: 10333

Căn cứ Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2016-2017, Khoa An toàn thông tin thông báo đến sinh viên và giảng viên một số nội dung về công tác báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp của sinh viên như sau:

 

1) Nộp báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp

 

 Thời hạn nộp báo cáo: Thứ 3 ngày 14/3/2017 (từ 08h30 đến 16h30)

 

 Người tiếp nhận nhận: Giảng viên đứng tên chính thức trong danh sách phân công quản lý sinh viên thực tâp. Cần lưu ý là sinh viên chỉ nộp báo cáo cho người quản lý thực tập, không nộp cho người hướng dẫn đồ án tốt nghiệp.

 

 Tài liệu cần nộp: 03 bản in báo cáo đóng bìa xanh, không cần bóng kính. Giấy xác nhận thực tập tốt nghiệp (nếu có): 01 bản gốc và 02 bản sao kẹp trong báo cáo, sau trang bìa.

 

 Nếu có lý do đặc biệt, giảng viên phụ trách thực tập không thể trực tiếp nhận báo cáo của sinh viên thì cần phải nhờ người tiếp nhận hộ, đồng thời phải có phương án thông tin đến sinh viên về sự thay đổi đó.

 

 Ngày 15/3/2017, các chủ nhiệm bộ môn báo cáo tình hình thu Báo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên về đ/c Nguyễn Tuấn Anh.

 

2) Chấm kết quả thực tập tốt nghiệp

 

 Thời gian: Bắt đầu từ 08h00 Thứ 5 ngày 16/3/2017.

 

 Chia nhóm: Sinh viên báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp theo bộ môn của người phụ trách thực tập tốt nghiệp. Mỗi bộ môn thành lập tổ chấm kết quả thực tập tốt nghiệp cho sinh viên do giảng viên trong bộ môn phụ trách.

 

 Danh sách phân công sinh viên theo bộ môn, và địa điểm chấm kết quả thực tập tốt nghiệp có trong Phụ lục kèm theo Thông báo này.

 

3) Đối với sinh viên lớp AT9D

 

 Sinh viên lớp AT9D nộp báo cáo về cho giảng viên phụ trách thực tập qua đường thư điện tử (cũng trong ngày 14/3/2017).

 

 Thời điểm chấm kết quả thực tập cho sinh viên lớp AT9D là Thứ 4 ngày 22/3/2017, bắt đầu từ 08h00. Việc chấm kết quả được thực hiện qua hệ thống hội nghị truyền hình. Sinh viên có mặt tại điểm hội nghị tại Cơ quan thường trực của Học viện Kỹ thuật mật mã tại thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Phụ lục đính kèm xem tại đây

 

Khoa ATTT

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.