THÔNG BÁO Về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ I Năm học 2021 - 2022
Ngày đăng: Lượt xem: 175

Thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-HVM ngày 20 tháng  11 năm 2020 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã về việc Ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của  giảng viên tại Học viện Kỹ thuật mật mã.

 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo thông báo nhiệm vụ lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ I Năm học 2021 - 2022 như sau:

 

1. Thời gian, cách thức thực hiện

 

- Thời gian: Theo thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2021 - 2022. Thời gian thực hiện lấy ý kiến trong vòng 1 tuần trước khi thi kết thúc học phần.

 

- Phạm vi: Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên giảng dạy các học phần thuộc Học kỳ I năm học 2021-2022, ngoại trừ các học phần sau: Thực tập cơ sở; Thực tập tốt nghiệp; Đồ án tốt nghiệp.

 

- Cách thức thực hiện: Khảo sát trực tuyến.

 

2. Tổ chức thực hiện

 

2.1. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo:

 

- Chủ trì, tổ chức thực hiện nhiệm vụ lấy ý kiến phản hồi.

 

- Tổng hợp, xử lý kết quả, tham mưu các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo.

 

- Lưu trữ và bảo mật kết quả lấy ý kiến phản hồi.

 

2.2. Trung tâm Thư viện:

 

- Triển khai các giải pháp kỹ thuật để thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi của người học.

 

- Căn cứ Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2021-2022 để thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên giảng đối với từng lớp học phần.

 

- Gửi kết quả lấy ý kiến phản hồi về Phòng KT&ĐBCLĐT trước ngày 16/1/2022.

 

- Bảo mật kết quả lấy ý kiến phản hồi và danh tính của người học đã cho ý kiến phản hồi.

 

2.3. Hệ Quản lý học viên mật mã, Hệ Quản lý sinh viên:

 

- Phổ biến cho học viên, sinh viên về mục đích, yêu cầu, thời gian lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

 

- Đôn đốc học viên, sinh viên có trách nhiệm cung cấp ý kiến phản hồi đối với các học phần tham gia học tập.

 

2.4. Các khoa, Trung tâm Thực hành kỹ thuật mật mã:

 

 Phổ biến cho giảng viên về mục đích, yêu cầu, nội dung của công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.       

 

2.5. Phân hiệu Học viện KTMM tại TP. Hồ Chí Minh:

 

- Phổ biến cho giảng viên về mục đích, yêu cầu, nội dung của công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. 

 

- Phổ biến cho học viên, sinh viên về mục đích, yêu cầu, thời gian lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

 

- Đôn đốc học viên, sinh viên có trách nhiệm cung cấp ý kiến phản hồi đối với các học phần tham gia học tập.

 

2.6. Các cơ quan, đơn vị khác: tùy theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp thực hiện.

 

2.7. Giảng viên: Căn cứ ý kiến phản hồi của người học (nếu được cung cấp) để xác định các mặt ưu điểm, hạn chế của bản thân trong công tác giảng dạy, từ đó có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế để không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy.

 

2.8. Người học: Nghiêm túc, trung thực, khách quan và có thái độ đúng mực trong việc cung cấp ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên./.

 

Link Phiếu đánh giá: https://forms.office.com/r/pbGfM2gJ1r

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.