THÔNG BÁO: Khoa ATTT thông báo V/v Báo cáo thực tập tốt nghiệp cho AT13CLC và đồ án tốt nghiệp cho AT13CLC và AT12 - Đợt 2
Ngày đăng: Lượt xem: 1672

A. VỀ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHO AT13CLC

 

Sinh viên tải các mẫu tại đây

 

 Thời gian thực tập sắp kết thúc (31/08-04/10/2020), đề nghị các bạn sinh viên AT13CLC lưu ý các điểm sau:

 

- Khẩn trương hoàn thành các báo cáo thực tập.

 

- Kết quả thực tập sinh viên cần nộp gồm 3 phần:

 

1. Báo cáo tổng hợp (thực tập tại công ty ngoài):

 

2. Phiếu đánh giá kết quả thực tập (tại công ty ngoài)

 

3. Báo cáo chuyên đề (do gv quản lý thực tập giao: có thể là một nội dung trong đồ án, một chuyên đề thực hành môn học ...)

 

Form cho các báo cáo này đã gửi theo file đính kèm

 

- Điểm kết thúc học phần thực tập tốt nghiệp: Gồm điểm Thực tập tổng hợp (không dưới 60%) và điểm Thực tập chuyên đề (tối đa 40%).

 

- Ngày thu báo cáo thực tập TN là ngày 05/10 (tại Khoa ATTT), sinh viên nộp cho cán bộ quản lý (có file đính kèm)

 

- Thời gian chấm và cách thức chấm báo cáo khoa sẽ thông báo sau.

 

B. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHO AT13CLC VÀ AT12 – ĐỢT 2

 

Sinh viên tải các file mẫu tại đây

 

Một số mốc quan trọng trong quá trình thực hiện ĐA các bạn sinh viên cần lưu ý gồm:

 

- Kiểm tra tiến độ lần 1: 13/10/2020 

 

- Kiểm tra tiến độ lần 2: 3/11/ /2020 

 

- Kiểm tra tiến độ lần 3: 24/11/ /2020 

 

- Kiểm tra tiến độ lần 4: 14/12/2020 

 

- Nộp cuốn đồ án: 25/12/2020 

 

- Dự kiến bảo vệ: 9-10/1/2021.

 

Đề nghị các bạn sinh viên dành thời gian thực hiện và hoàn thành báo cáo thực tập TN, và triển khai dần đồ án để hoàn thành kịp các tiến độ đề ra. 

 

Gửi kèm file mẫu kiểm tra tiến độ và mẫu trình bày đồ án.

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.