QUYẾT ĐỊNH: V/v cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 cho các sinh viên đại học hệ chính quy ngành AT-TT, CN-TT, ĐT-VT
Ngày đăng: Lượt xem: 18612

Cấp học bổng Học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho 210 sinh viên ( Miền Bắc: 181 sinh viên, Miền Nam: 29 sinh viên) của các khóa:  AT12;  AT13;  AT14;  AT15; AT16; CT1; CT2; CT3; CT4; ĐT1; ĐT2; ĐT3 đào tạo đại học hệ chính quy ngành An toàn thông tin, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông.   

 

- Loại xuất sắc: 0 sinh viên

 

- Loại giỏi:        01 sinh viên

 

- Loại khá:        209 sinh viên

 

                             (Có danh sách kèm theo)

 

Miền Bắc:    01 SV x 5.032.500đ  =  5.032.500đ

 

                    180 SV x 4.575.000đ =  823.500.000đ

 

Miền Nam:  29  SV x 4. 575.000đ =  132.675.000đ

 

Tổng số tiền: 961.207.500đ

 

Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi mốt triệu hai trăm linh bảy nghìn năm trăm đồng chẵn.

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.