QUYẾT ĐỊNH: V/v cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 cho các sinh viên đại học hệ chính quy ngành AT-TT, CN-TT, ĐT-VT
Ngày đăng: Lượt xem: 2052

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

 

          Căn cứ Thông tư số 54/2014/TT-BQP ngày 12/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Học viện Kỹ thuật mật mã thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và Quyết định số 227/QĐ-BCY ngày 17/8/2016 của Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức, biên chế của Học viện Kỹ thuật mật mã;

 

          Căn cứ Nghị định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống quốc dân;

 

          Căn cứ vào thông tư 31/2013/TT-BGD&ĐT ngày 1/8/2013 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT;

 

          Căn cứ vào Quyết định số 28/VBHN-BGĐT ngày 31/12/2014 về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống quốc dân;

 

          Căn cứ vào quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

 

          Căn cứ vào Quyết định số 1049/TB -HVM ngày 6/9/2018 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã về việc điều chỉnh mức thu học phí đối với đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sỹ An toàn thông tin năm học 2018-2019;

 

          Căn cứ Quy định về công tác quản lý học viên, sinh viên tại Học viện Kỹ thuật mật mã ban hành theo Quyết định số 663/QĐ-HVM ngày 22/8/2011 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã;

 

          Căn cứ Quy định đánh giá kết quả học tập, rèn luyện học viên, sinh viên tại Học viện Kỹ thuật mật mã ban hành theo Quyết định số 645/QĐ-HVM ngày 15/8/2011 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã;

 

Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2018-2019;

 

Căn cứ vào kết quả họp Hội đồng xét học bổng cấp Học viện ngày 06/6/2019;

 

Xét đề nghị của Chủ tịch hội đồng xét học bổng cấp Học viện;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

              Điều 1. Cấp học bổng Học kỳ 1 năm học 2018-2019 cho 168 sinh viên ( Miền Bắc: 141 sinh viên, Miền Nam: 27 sinh viên) của các khóa:  AT11;  AT12;  AT13;  AT14;  AT15;  CT1; CT2; CT3;  ĐT1; ĐT2 đào tạo đại học hệ chính quy ngành An toàn thông tin, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông.

  

- Loại xuất sắc: 01 sinh viên

 

- Loại giỏi: 05 sinh viên

 

- Loại khá: 162 sinh viên

 

                           (Có danh sách kèm theo tại đây)

 

Miền Bắc:  584.512.500đ

 

Miền Nam: 111.375.000đ

 

Tổng số tiền: 695.887.500đ

 

Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi lăm triệu tám trăm tám mươi bảy nghìn năm trăm đồng chẵn.

 

    Điều 2. Hệ trưởng Hệ Quản lý sinh viên, Cơ quan thường trực tại TPHCM, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng  phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Chính trị - Tổ chức, và các sinh viên có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.