QUYẾT ĐỊNH: Về việc miễn, giảm học phí kỳ 2 năm học 2018-2019
Ngày đăng: Lượt xem: 1300

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

 

Căn cứ Thông tư số 54/2014/TT-BQP ngày 12/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Học viện Kỹ thuật mật mã thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và Quyết định số 227/QĐ-BCY ngày 17/8/2016  của Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức, biên chế của Học viện Kỹ thuật mật mã;

 

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 86/2015/NĐ-CP về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

 

Căn cứ vào QĐ số  900/ QĐ-TTg ngày  20/06/2017 của Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã Biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020;

 

Căn cứ các Quy chế đào tạo hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

Căn cứ vào kết quả của Hội đồng xét miễn giảm học phí cấp Học viện học kỳ 2 năm học 2018 - 2019;

         

Xét đề nghị của Chủ tịch hội đồng xét duyệt miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019;        

 

QUYẾT ĐỊNH:

         

Điều 1. Chuẩn y danh sách miễn, giảm học phí kỳ 2 năm học 2018-2019 đối với 96 sinh viên.

 

Trong đó:      Miễn 100% học phí: 58 sinh viên

 

                      Giảm 70% học phí: 29 sinh viên

 

                      Giảm 50% học phí: 09 sinh viên

 

                               (Có danh sách kèm theo)

    

Điều 2. Miễn, giảm học phí được thực hiện trong học kỳ 2 năm học 2018-2019.

 

Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Hệ trưởng  Hệ quản lý sinh viên, các cơ quan đơn vị  liên quan và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.