QUYẾT ĐỊNH: Về việc miễn, giảm học phí kỳ 1 năm học 2018-2019
Ngày đăng: Lượt xem: 8811

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

 

QUYẾT ĐỊNH:

         

Điều 1. Chuẩn y danh sách miễn, giảm học phí kỳ 1 năm học 2018-2019 đối với 93 sinh viên.

 

Trong đó:      

 

- Miễn học phí: 58 sinh viên

 

- Giảm 70% học phí: 26 sinh viên

 

- Giảm 50% học phí: 09 sinh viên

 

                               (Danh sách kèm theo tại đây)

    

Điều 2. Miễn, giảm học phí được thực hiện trong học kỳ 1 năm học 2018-2019.

 

Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Hệ trưởng  Hệ quản lý sinh viên, các cơ quan đơn vị  liên quan và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.