Kế hoạch tổ chức Hội thảo về an toàn thông tin 2018
Ngày đăng: Lượt xem: 26687

Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện về việc hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập hướng nghiệp và nghiên cứu khoa học cho sinh viên Học viện Kỹ thuật mật mã.

 

Khoa An toàn thông tin phối hợp với Trung tâm An ninh mạng Viettel lập kế hoạch tổ chức “Hội thảo an toàn thông tin 2018” lần thứ nhất. Cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

1. Mục đích

 

- Trung tâm An ninh mạng Viettel gặp gỡ, chia sẻ, trao đổi các ý tưởng, sản phẩm công nghệ cùng sinh viên, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên;

 

- Khơi dậy tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên, khích lệ và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các kỹ năng tác nghiệp ATTT, kỹ năng lập trình;

 

- Định hướng cho sinh viên tham gia cuộc thi “Sinh viên với ATTT”.

 

2. Yêu cầu

 

Hội thảo an toàn thông tin phải được tổ chức nghiêm túc, an toàn chất lượng, hiệu quả với phương châm thiết thực và tiết kiệm.

 

II. THÀNH PHẦN THAM GIA

 

- Đại diện Ban Giám đốc Học viện.

 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị: Phòng Chính trị - tổ chức, Phòng Đào tạo, Hệ Quản lý sinh viên, Hệ Quản lý học viên mật mã, Khoa An toàn thông tin, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Mật mã, Khoa Điện tử Viễn thông.

 

- Một số chuyên gia Trung tâm An ninh mạng Viettel.

 

- Học viên đào tạo đại học chính quy chuyên ngành Kỹ thuật mật mã, sinh viên ATTT, các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên.

 

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

 

- Trung tâm An ninh mạng Viettel trình bày 4 chủ đề về an toàn thông tin

 

+ Trao đổi về kỹ thuật dịch ngược thông dụng và kinh nghiệm thực tế

 

+ The journey of Telerik vulnerility –CVE-2017-11317

 

+ Cuộc thi Capture the Flag 

 

+ Các hướng đi trong tương lai nghề nghiệp ngành An toàn thông tin

 

- Khoa An toàn thông tin trình bày 2 chủ đề về an toàn thông tin

 

 + An toàn thông tin trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

 

+ Khám phá công nghệ Blockchain và tiềm năng ứng dụng

 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

 

1. Thời gian:

 

- Từ 08h00 đến 11h00, thứ 6, ngày 28/9/2018

 

2. Địa điểm:

 

- Hội trường lớn của Học viện Kỹ thuật mật  mã.

© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.