KẾ HOẠCH Thi kết thúc học phần Học kỳ 1, năm học 2018 – 2019 Đào tạo ngành An toàn thông tin; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật điện tử - viễn thông; Chương trình định hướng Chất lượng cao
Ngày đăng: Lượt xem: 1398

Kế hoạch thi kết thúc học phần Học kỳ 1, năm học 2018 – 2019 Đào tạo ngành An toàn thông tin; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật điện tử - viễn thông; Chương trình đào tạo Chất lượng cao như sau:

 

I. NỘI DUNG

 

1. Hệ đào tạo ngành An toàn thông tin; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật điện tử - viễn thông;

 

TT

Tên học phần

Lớp

Hình

thức thi

Khóa

Thời gian

Địa điểm

1

An toàn điện toán đám mây

L01 đến L03

Tự luận

AT11

 

7h Thứ 5

Ngày 11/10/2018

Giảng đường

2

Kỹ thuật lập trình an toàn

L01

Thực hành

P403 – tòa nhà ACT

3

Chứng thực điện tử

L01 đến L03

Tự luận

9h Thứ 2

Ngày 15/10/2018

Giảng đường

4

Xây dựng ứng dụng web an toàn

L01

5

Phòng chống và điều tra tội phạm máy tính

L01 đến L03

9h Thứ 5

Ngày 18/10/2018

6

Mã độc

L01

Thực hành

Phòng máy Khoa ATTT

7

Mật mã ứng dụng trong an toàn thông tin

L01

Tự luận

7h Thứ 3

Ngày 25/12/2018

Giảng đường

8

Quản trị an toàn hệ thống

L01

Thực hành

7h Thứ 3

Ngày 25/12/2018

Phòng máy Khoa ATTT

L03

9h Thứ 3

Ngày 25/12/2018

L02

13h Thứ 3

Ngày 25/12/2018

9

Phát hiện lỗi và lỗ hổng bảo mật phần mềm

L01

Tự luận

15h Thứ 7

Ngày 05/01/2019

Giảng đường

10

An toàn internet & thương mại điện tử

L01 đến L03

Tự luận

AT11

15h Thứ 7

Ngày 05/01/2019

Giảng đường

1

Lập trình hệ thống nhúng

L01

Thực hành

AT12

7h Thứ 4

Ngày 10/10/2018

Phòng máy Khoa CNTT

L02

9h Thứ 4

Ngày 10/10/2018

L03

13h Thứ 4

Ngày 10/10/2018

L04, L05

15h Thứ 4

Ngày 10/10/2018

2

Cơ sở an toàn thông tin

L01 đến L05

Tự luận

7h Thứ 2

Ngày 15/10/2018

Giảng đường

3

Cơ sở lý thuyết mật mã

L01 đến L05

13h Thứ 6

Ngày 19/10/2018

4

Thực tập cơ sở chuyên ngành

L01 đến L05

Báo cáo

Thứ 7, Chủ nhật

Ngày 27, 28/10/2018

5

An toàn cơ sở dữ liệu

L01 đến L05

Tự luận

7h Thứ 2

Ngày 24/12/2018

6

An toàn hệ điều hành

L01 đến L05

9h Thứ 4

Ngày 26/12/2018

7

Quản lý và xây dựng chính sách an toàn thông tin

L01 đến L05

13h Thứ 7

Ngày 05/01/2019

TT

Tên học phần

Lớp

Hình

thức thi

Khóa

Thời gian

Địa điểm

1

Cơ sở lý thuyết truyền tin

L01 đến L08

Tự luận

AT13

7h; 9h Thứ 3

Ngày 09/10/2018

Giảng đường

2

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

L01

Thực hành

7h Thứ 6

Ngày 12/10/2018

Phòng máy Khoa CNTT

L05

9h Thứ 6

Ngày 12/10/2018

L02

13h Thứ 6

Ngày 12/10/2018

L06

15h Thứ 6

Ngày 12/10/2018

L03

7h Thứ 7

Ngày 13/10/2018

2

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

L07

Thực hành

AT13

9h Thứ 7

Ngày 13/10/2018

Phòng máy Khoa CNTT

L04

13h Thứ 7

Ngày 13/10/2018

L08

15h Thứ 7

Ngày 13/10/2018

3

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

L01 đến L08

Tự luận

13h; 15h Thứ 3

Ngày 16/10/2018

Giảng đường

4

Lập trình hướng đối tượng

L02

Thực hành

7h Thứ 5

Ngày 18/10/2018

Phòng máy Khoa CNTT

L03

9h Thứ 5

Ngày 18/10/2018

L04

13h Thứ 5

Ngày 18/10/2018

L08

15h Thứ 5

Ngày 18/10/2018

L01

7h Thứ 6

Ngày 19/10/2018

L06

9h Thứ 6

Ngày 19/10/2018

L05

13h Thứ 6

Ngày 19/10/2018

L07

15h Thứ 6

Ngày 19/10/2018

5

Giáo dục thể chất 5             (Bóng đá)

L01;02

L06, 09

 7h Thứ 7

Ngày 22/12/2018

Sân tập

Giáo dục thể chất 5    (Cầu lông)

L03;07

L10, 11

 13h Thứ 7

Ngày 22/12/2018

Giáo dục thể chất 5 (Bóng rổ)

L04;05

L08

7h Chủ nhật

Ngày 23/12/2018

6

Các dịch vụ mạng

L01

7h Thứ 3

Ngày 25/12/2018

Phòng máy

Khoa CNTT

L06

9h Thứ 3

Ngày 25/12/2018

L03

13h Thứ 3

Ngày 25/12/2018

L02

15h Thứ 3

Ngày 25/12/2018

L05

7h Thứ 4

Ngày 26/12/2018

L04

9h Thứ 4

Ngày 26/12/2018

7

Kỹ thuật vi xử lý

L01 đến L08

Tự luận

AT13

7h; 9h Thứ 6

Ngày 28/12/2018

Giảng đường

8

Tiếng Anh 3

L01 đến L13

Nghe

Viết

7h; 9h Thứ 7

Ngày 05/01/2019

9

Lý thuyết độ phức tạp tính toán

CT1a,b

Tự luận

CT01

7h Thứ 3

Ngày 25/12/2018

10

Phát triển phần mềm ứng dụng

CT1a

Thực hành

7h Thứ 4

Ngày 26/12/2018

Phòng máy Khoa CNTT

CT1b

9h Thứ 4

Ngày 26/12/2018

11

Công nghệ phần mềm

CT1a,b

Tự luận

7h Thứ 5

Ngày 27/12/2018

Giảng đường

TT

Tên học phần

Lớp

Hình

thức thi

Khóa

Thời gian

Địa điểm

1

Giáo dục thể chất 3

L01 đến L04

Thực hành

AT14

7h Thứ 7

Ngày 06/10/2018

Sân tập

L05 đến L08

13h Thứ 7

Ngày 06/10/2018

L09 đến L12

7h Chủ nhật

Ngày 07/10/2018

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

L01 đến L10

Trắc nghiệm

13h; 15h Thứ 3

Ngày 09/10/2018

Phòng thi

Trắc nghiệm

3

Toán xác suất thống kê

L01 đến L10

Tự luận

7h; 9h Thứ 6

Ngày 12/10/2018

Giảng đường

4

Tiếng Anh 1

L01 đến L15

Nghe

Viết

7h; 9h Thứ 3

Ngày 16/10/2018

5

Vật lý đại cương A2

L01 đến L10

Tự luận

7h; 9h Thứ 6

Ngày 19/10/2018

6

Pháp luật Việt Nam đại cương

L01 đến L10

13h; 15h Thứ 2

Ngày 24/12/2018

7

Toán chuyên đề

L01 đến L06

13h; 15h Thứ 4

Ngày 26/12/2018

8

Công nghệ mạng máy tính

L01 đến L10

Trắc nghiệm

13h; 15h Thứ 6

Ngày 28/12/2018

Phòng thi

Trắc nghiệm

9

Thực hành vật lý đại cương 1&2

L01; L03

Vấn đáp

AT14

7h30 Thứ 7

Ngày 05/01/2019

Tầng 1

nhà ACT

L02; L04

13h30 Thứ 7

Ngày 05/01/2019

L05; L07

7h30 Chủ nhật

Ngày 06/01/2019

L06; L09

13h30 Chủ nhật

Ngày 06/01/2019

L08

7h30 Thứ 7

Ngày 12/01/2019

10

Phương pháp tính

CT2a,CT2b,c

Tự luận

CT02

15h Thứ 4

Ngày 26/12/2018

Giảng đường

11

Kỹ thuật điện

DT1a,b

DT01

15h Thứ 4

Ngày 26/12/2018

2. Chương trình đào tạo Chất lượng cao:

TT

Tên học phần

Hình thức thi

Lớp

Thời gian

Địa điểm

1

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Trắc nghiệm

CLC01

7h Thứ 4

Ngày 10/10/2018

Phòng thi

Trắc nghiệm

2

Phát triển ứng dụng web

Thực hành

8h Thứ 6

Ngày 12/10/2018

Phòng máy CNTT

3

Hệ điều hành Linux

9h Thứ 2

Ngày 15/10/2018

Phòng máy CLC

4

Lý thuyết thông tin

Tự luận

9h Thứ 5

Ngày 18/10/2018

P201 - TA2

5

Lập trình kịch bản

Thực hành

8h Thứ 2

Ngày 24/12/2018

Phòng máy ATTT

6

Chuyên đề

Tự luận

9h Thứ 4

Ngày 26/12/2018

P201 - TA2

7

Mật mã ứng dụng

7h Thứ 6

Ngày 28/12/2018

 

II. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

 

1. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo.

 

- Chủ trì tổ chức công tác thi kết thúc học phần.

 

2. Các Khoa giáo viên.

 

- Đề cử cán bộ ra đề thi (đối với những môn chưa có Ngân hàng đề thi) Đề nghị các Khoa nộp đề thi kèm theo đáp án trước ngày thi kết thúc học phần 20 ngày.

 

- Đề cử cán bộ coi thi về Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo (Phòng 18 – Tầng 4) trước ngày 01/10/2018.

 

3. Phòng Đào tạo.

 

- Gửi danh sách sinh viên học lại, thi lại, không đủ điều kiện dự thi về Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo.

 

4. Hệ quản lý sinh viên.

 

Thông báo cho sinh viên biết Kế hoạch thi kết thúc học phần.

 

Phòng Khảo Thí 

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.