Kế hoạch nghiên cứu khoa học trong học viên, sinh viên năm học 2018 - 2019
Ngày đăng: Lượt xem: 7650

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và nhằm tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, Học viện Kỹ thuật mật mã xây dựng và triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học trong học viên, sinh viên năm học 2018 – 2019 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

Phát động và triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học cho học viên, sinh viên trong toàn học viện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài.

 

Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của học viên, sinh viên, hình thành năng lực tự học cho học viên, sinh viên. Thông qua đó, tạo điều kiện cho các học viên, sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học và giải quyết một số vấn đề của khoa học và thực tiễn.

 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

         

1. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÍ THAM GIA

 

Tất cả các học viên, sinh viên chính quy, có ham muốn và yêu thích nghiên cứu khoa học.

          

Học viên, sinh viên có thể đăng ký cá nhân hoặc đăng ký theo nhóm để thực hiện đề tài.

 

2. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 

Đề tài nghiên cứu phù hợp với nội dung chương trình và mục tiêu đào tạo, các hướng nghiên cứu của Học viện và Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

Các đề tài được Hội đồng khoa học của Học viện xét duyệt, trước khi giao nhiệm vụ nghiên cứu cho học viên, sinh viên và cán bộ hướng dẫn.

 

Các đề tài được giải thưởng có sản phẩm không trùng lặp với các đề tài của những năm trước đó và các công trình đã được công bố.

 

3. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CỤ THỂ

 

STT

Nội dung

Công việc

Thời gian

thực hiện

1

Xây dựng Kế hoạch nghiên cứu khoa học cho học viên, sinh viên

Viện NCƯDKH&CN xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học cho học viên, sinh viên năm học 2018 – 2019, trình Lãnh đạo Học viện phê duyệt.

Trước ngày 10/8/2018

2

Thông báo các đơn vị đăng kí đề tài

Viện NCƯDKH&CN thông báo trên  website Học viện và bằng văn bản tới các đơn vị đăng ký danh sách đề tài hướng dẫn học viên, sinh viên nghiên cứu khoa học.

 

Trước ngày 15/8/2018

 

3

Tổng hợp danh sách đề tài

Các đơn vị triển khai thực hiện thông báo của Học viện: Tập hợp danh sách đăng ký đề tài và gửi về Viện NCƯDKH&CN.

Trước ngày 5/9/2018

4

Xét duyệt đề tài

Viện NCƯDKH&CN tập hợp danh sách đăng ký đề tài của các đơn vị, thành lập Hội đồng khoa học đánh giá, xét chọn đề tài.

Trước ngày 15/9/2018

5

Phát động phong trào NCKH học viên, sinh viên

- Viện NCƯDKH&CN tổ chức phát động phong trào NCKH cho học viên, sinh viên.

- Học viên, sinh viên đăng ký lựa chọn đề tài theo danh sách đề tài đã được Hội đồng khoa học lựa chọn.

Trước ngày 30/9/2018

6

Phê duyệt và giao nhiệm vụ nghiên cứu

Viện NCƯDKH&CN tổng hợp đăng kí đề tài của học viên, sinh viên, trình Giám đốc ra quyết định phê duyệt và giao nhiệm vụ nghiên cứu.

1/10/2017- 15/10/2017

7

Triển khai thực hiện

- Học viên, sinh viên tiến hành nghiên cứu dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ, giảng viên và sự quản lý về mặt chuyên môn của các đơn vị.

- Trong quá trình nghiên cứu, học viên, sinh viên có nhiệm vụ báo cáo tiến độ định kỳ cho cán bộ, giảng viên, đơn vị quản lý.

- Các đơn vị tổng hợp, làm báo cáo tổng quan về tình hình thực hiện đề tài và gửi về Viện NCƯDKH&CN kèm theo báo cáo của từng đề tài.

16/10/2018

- 31/03/2019

8

Nghiệm thu đánh giá cấp Khoa

- Các đơn vị tổ chức nghiệm thu, đánh giá các đề tài do đơn vị mình quản lý. Hồ sơ nghiệm thu gửi về Viện NCƯDKH&CN.

- Dựa vào kết quả đánh giá, các đơn vị gửi về Viện NCƯDKH&CN danh sách đề tài tham gia dự thi cấp Học viện (tối đa 50% số lượng đề tài của mỗi đơn vị)

01/04/2019

- 15/04/2019

9

Đánh giá đề tài cấp Học viện

Học viện thành lập Ban giám khảo

đánh giá, chấm điểm các đề tài được các đơn vị lựa chọn và gửi lên.

16/04/2019 – 10/05/2019

10

Tổ chức trao giải NCKH cho học viên, sinh viên, cán bộ hướng dẫn, các tập thể tổ chức tốt hoạt động NCKH.

Học viện tổ chức trao giải NCKH cho học viên, sinh viên, cán bộ hướng dẫn cho các đề tài đạt giải.

Trao giải cho các đơn vị có phong trào NCKH tốt.

11/05/2019

-25/05/2019

 

Chú ý: Các đề tài đăng kí thuộc lĩnh vực, chuyên ngành của các Khoa có đầu ra (An toàn thông tin, Kỹ thuật mật mã, Công nghệ thông tin và Điện tử Viễn thông).

 

4. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI

 

STT

Nội dung đánh giá

Điểm

tối đa

1

Tổng quan tình hình nghiên cứu, lý do chọn đề tài

10

2

Mục tiêu đề tài

10

3

Phương pháp nghiên cứu

15

4

Nội dung, kết quả nghiên cứu

50

5

Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài

10

6

Điểm thưởng (có công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí, hội thảo chuyên ngành trong và ngoài nước được hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận tính điểm)

05

Tổng điểm

100

       

5. GIẢI THƯỞNG

 

5.1. Khen thưởng sinh viên đoạt giải

 

Giá trị giải thưởng (kèm giấy khen) cho nhóm SV có đề tài đoạt giải như sau:

 

  • Giải nhất: 5.000.000 đồng/ 1 đề tài
  • Giải nhì: 2.500.000 đồng/ 1 đề tài
  • Giải ba: 1.500.000 đồng/ 1 đề tài
  • Khuyến khích: 800.000 đồng/ 1 đề tài

 

(Số lượng giải thưởng tùy thuộc vào kinh phí thực hiện và sự đánh giá của Ban Giám khảo)

 

5.2. Khen thưởng với cán bộ, giảng viên hướng dẫn5.2. Khen thưởng với cán bộ, giảng viên hướng dẫn

      

Phần thưởng và giấy khen của Giám đốc Học viện cho cán bộ, giảng viên hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa học của nhóm học viên, sinh viên được giải.

          

Cán bộ, giảng viên hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên sẽ được hưởng thù lao hướng dẫn theo quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện.

 

5.3. Khen thưởng với các đơn vị tổ chức triển khai tốt hoạt động NCKH sinh viên

 

Phần thưởng và giấy khen của Giám đốc Học viện với các đơn vị có nhiều đề tài được giải.

© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.