KẾ HOẠCH: Nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên Học viện Kỹ thuật mật mã năm học 2021 - 2022
Ngày đăng: Lượt xem: 686

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 và tiếp tục đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, Học viện Kỹ thuật mật mã xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học cho học viên, sinh viên năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

          1. Mục đích:

 

          - Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; phát hiện, bồi dưỡng học viên, sinh viên có khả năng nghiên cứu khoa học, góp phần tạo ra những tri thức, sản phẩm mới về khoa học – công nghệ.

 

          - Khơi dậy sự say mê nghiên cứu khoa học; phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của học viên, sinh viên, hình thành năng lực tự học cho học viên, sinh viên.

 

          - Tạo điều kiện cho học viên, sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học và giải quyết một số vấn đề của khoa học và thực tiễn.

 

          - Lựa chọn được một số đề tài đăng ký tham gia các Cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên hàng năm từ cấp Bộ trở lên.

 

          - Tăng cường sự phối hợp, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Học viện đối với hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên.

 

          2. Yêu cầu:

 

          - Huy động được đông đảo học viên, sinh viên tham gia; phù hợp với khả năng và nguyện vọng của học viên, sinh viên.

 

          - Phù hợp với định hướng nghiên cứu khoa học và mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo của Học viện.

 

          - Kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học, có tính mới và sáng tạo.

 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG

 

1. Đối tượng tham gia:

 

Tất cả các học viên, sinh viên chính quy, có ham muốn và yêu thích nghiên cứu khoa học.

 

2. Nội dung:

 TT

Nội dung

Phân công thực hiện

Thời gian

thực hiện

1

Xây dựng Kế hoạch nghiên cứu khoa học cho học viên, sinh viên

Viện Nghiên cứu ứng dụng

khoa học và công nghệ

Trước ngày 20/8/2021

2

Thông báo các đơn vị, học viên, sinh viên đăng kí đề tài

Viện Nghiên cứu ứng dụng

khoa học và công nghệ

Trước ngày 23/8/2021

3

Tổng hợp đề tài, tham mưu thành lập Hội đồng khoa học xét duyệt đề tài

Viện Nghiên cứu ứng dụng

khoa học và công nghệ

Trước ngày 10/9/2021

4

Xét duyệt đề tài

Hội đồng khoa học

Trước ngày 20/9/2021

5

Tổ chức Hội thảo định hướng và phát động phong trào nghiên cứu khoa học cho học viên, sinh viên

Viện Nghiên cứu ứng dụng

khoa học và công nghệ và các đơn vị có liên quan

Trước ngày 10/10/2021

 

6

Học viên, sinh viên thực hiện đăng ký đề tài

Viện Nghiên cứu ứng dụng

khoa học và công nghệ và các đơn vị có liên quan

Trước ngày 10/10/2021

7

Phê duyệt và giao nhiệm vụ nghiên cứu

Viện Nghiên cứu ứng dụng

khoa học và công nghệ tổng hợp, trình Giám đốc

Trước ngày 31/10/2021

8

Triển khai thực hiện

- Học viên, sinh viên tiến hành nghiên cứu dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ, giảng viên và sự quản lý của các đơn vị chủ trì.

- Trong quá trình nghiên cứu, học viên, sinh viên có

nhiệm vụ báo cáo tiến độ định kỳ cho cán bộ, giảng viên, đơn vị chủ trì.

- Các đơn vị tổng hợp, làm báo cáo tổng quan tình hình thực hiện đề tài và gửi về Viện kèm theo báo cáo của từng đề tài.

01/11/2021

- 15/4/2022

9

Nghiệm thu đánh giá đề tài cấp Khoa/Viện/Trung tâm

- Các đơn vị chủ trì.

- Căn cứ kết quả đánh giá, các đơn vị gửi về Viện danh sách đề tài tham gia dự thi cấp Học viện (tối đa không quá 50% số lượng đề tài của mỗi đơn vị).

15/4/2022

- 30/4/2022

10

Nghiệm thu đánh giá đề tài cấp Học viện (Xem Phụ lục I)

Hội đồng nghiệm thu cấp Học viện

01/5/2022 - 15/5/2022

11

Tổ chức Lễ trao giải nghiên cứu khoa học cho học viên, sinh viên, cán bộ hướng dẫn (Xem Phụ lục II)

Viện Nghiên cứu ứng dụng

khoa học và công nghệ và các đơn vị có liên quan

16/5/2022

- 31/5/2022

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ:

 

- Là đơn vị thường trực, có nhiệm vụ lập kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên (Xây dựng kế hoạch, xây dựng ý tưởng, nội dung triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học; tổ chức triển khai việc xét duyệt đề tài; tổ chức triển khai đánh giá, nghiệm thu cấp Học viện; xét giải, trao giải thưởng nghiên cứu khoa học cho học viên, sinh viên).

 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra, tham mưu, đề xuất các cơ chế khuyến khích, tìm nguồn tài trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên.

 

- Lập dự trù đảm bảo thực hiện kế hoạch và thực hiện thủ tục thanh quyết toán các hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên.

 

2. Các Khoa, Trung tâm, Viện:

 

- Đề xuất danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của đơn vị, giới thiệu các cán bộ, giảng viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho học viên, sinh viên.

 

- Hỗ trợ học viên, sinh viên lựa chọn chủ đề nghiên cứu phù hợp với học phần/môn học gắn với chuyên ngành đào tạo, có tính khả thi.

 

- Quản lý và chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn của các đề tài đăng ký và đề tài hướng dẫn học viên, sinh viên nghiên cứu.

 

- Đôn đốc, nhắc nhở, theo dõi việc thực hiện đề tài của học viên, sinh viên thuộc đơn vị quản lý.

 

- Thực hiện kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên, tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Khoa các đề tài do đơn vị quản lý. Hoàn thiện hồ sơ của các đề tài và nộp về Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ.

 

- Lựa chọn các đề tài nghiên cứu khoa học có chất lượng để tham dự nghiệm thu, đánh giá cấp Học viện.

 

3. Phòng Chính trị Tổ chức:

 

- Phối hợp với Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ tổ chức các hoạt động theo Kế hoạch đề ra (tổ chức Hội thảo định hướng nghiên cứu, tổ chức lễ Tổng kết, trao giải nghiên cứu khoa học).

 

- Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác khen thưởng.

 

4. Phòng Đào tạo:

 

- Thực hiện chế độ chính sách ưu tiên xét học bổng khuyến khích học tập cho học viên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học đạt giải.

 

- Thực hiện chế độ chính sách tính giờ nghiên cứu khoa học cho giảng viên hướng dẫn học viên, sinh viên nghiên cứu khoa học.

 

5. Trung tâm thư viện:

 

Chịu trách nhiệm trong hoạt động truyền thông, viết bài, đưa tin về hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên năm học 2021 – 2022 lên website của Học viện.

 

6. Hệ Quản lý Học viên mật mã, Hệ Quản lý sinh viên:

 

- Phối hợp với Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tổ chức các hoạt động theo Kế hoạch đề ra (tổ chức Hội thảo định hướng nghiên cứu khoa học, tổ chức lễ Tổng kết và trao giải thưởng nghiên cứu khoa học).

 

- Hỗ trợ Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình thu nhận và tổng hợp Đơn đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của các nhóm học viên, sinh viên.

 

- Đôn đốc, nhắc nhở các em học viên, sinh viên tham gia đầy đủ các buổi Hội thảo định hướng nghiên cứu khoa học, Lễ Tổng kết và trao giải thưởng nghiên cứu khoa học.

 

7. Phòng Kế hoạch – Tài chính:

 

Thực hiện các công tác liên quan đến việc cấp kinh phí phục vụ công tác nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên năm học 2021 – 2022.

 

8. Các cơ quan, đơn vị khác:

 

Tùy theo chức năng và nhiệm vụ có trách nhiệm tạo điều kiện tốt nhất cho học viên, sinh viên nghiên cứu khoa học khi được yêu cầu.

 

Trên đây là Kế hoạch nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên Học viện năm học 2021 – 2022. Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ các hoạt động trong Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc và phát sinh, đề nghị liên hệ Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ./.

 

Phụ lục I

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-HVM ngày 19/8/2021

của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã)

 

STT

Nội dung đánh giá

Điểm tối đa

1

Tổng quan tình hình nghiên cứu, lý do chọn đề tài

10

2

Mục tiêu đề tài

15

3

Phương pháp nghiên cứu

15

4

Nội dung khoa học

35

5

Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài

05

6

Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, quốc phòng, an ninh

10

7

Điểm thưởng:

 

7.1. Dành cho đề tài có công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí, hội thảo chuyên ngành trong và ngoài nước được hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận tính điểm

05

7.2. Dành cho đề tài có tính mới, tính sáng tạo, độc đáo và đột phá, có khả năng ứng dụng vào trong thực tế cao

05

Tổng điểm

100

 

Phụ lục II

GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA HỌC VIÊN, SINH VIÊN

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-HVM ngày 19/8/2021

của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã)

 

1. Khen thưởng học viên, sinh viên đạt giải

 

Giá trị giải thưởng (kèm giấy khen) cho nhóm học viên, sinh viên có đề tài đạt giải như sau:

 

  • Giải nhất: 5.000.000 đồng/1 đề tài;
  • Giải nhì: 2.500.000 đồng/1 đề tài;
  • Giải ba: 1.500.000 đồng/1 đề tài;
  • Giải Khuyến khích: 800.000 đồng/1 đề tài;
  • Giải thưởng cho nhóm có sản phẩm tiêu biểu: 1.500.000 đồng/1 đề tài.

 

(Số lượng giải thưởng tùy thuộc vào sự đánh giá của Hội đồng nghiệm thu và kinh phí thực hiện. Dự kiến: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích và 01 giải thưởng cho nhóm có sản phẩm tiêu biểu).

 

2. Khen thưởng với cán bộ, giảng viên hướng dẫn

         

Phần thưởng và giấy khen của Giám đốc Học viện cho cán bộ, giảng viên hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa học của nhóm học viên, sinh viên được giải.

         

 Cán bộ, giảng viên hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên được hưởng thù lao theo quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện.

 

3. Khen thưởng với các đơn vị tổ chức triển khai tốt hoạt động nghiên cứu khoa học cho học viên, sinh viên.

 

Phần thưởng và giấy khen của Giám đốc Học viện cho các đơn vị có nhiều đề tài đạt giải.

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.