Chương trình đào tạo đại học
Ngày đăng: Lượt xem: 227843

1. Chương trình khung đào tạo ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm nhúng và di động.

 

- Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm nhúng và di động

 

- Mã ngành đào tạo: 748.02.01

 

- Tổng số tín chỉ: 175

 

- Thời gian đào tạo: 5 năm

 

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên được cấp bằng kỹ sư.

 

Nội dung chương trình khung  Xem chi tiết tại đây

 

2. Chương trình khung đào tạo ngành An toàn thông tin

 

- Chuyên ngành: 

 

+ An toàn hệ thống thông tin

 

+ Kỹ nghệ an toàn mạng

 

+ Công nghệ phần mềm an toàn

 

- Mã ngành đào tạo: 748.02.02

 

- Tổng số tín chỉ: 154

 

- Thời gian đào tạo: 4.5 năm

 

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên được cấp bằng kỹ sư.

 

Nội dung chương trình khung Xem chi tiết tại đây

 

3. Chương trình khung đào tạo ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Chuyên ngành Hệ thống nhúng và điều khiển tự động

 

- Chuyên ngành: Hệ thống nhúng và Điều khiển tự động

 

- Mã ngành đào tạo: 752.02.07

 

- Tổng số tín chỉ: 167

 

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

 

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên được cấp bằng Kỹ sư.

 

Nội dung chương trình khung Xem chi tiết tại đây

© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.