Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học lý luận chính trị quân sự QPAN
Ngày đăng: Lượt xem: 7590

1. Thống nhất nhận thức về đổi mới phương pháp (pp) dạy học lý luận quân sự, QPAN.

Điều đầu tiên cần nhận thức rằng, Tự thân mình, mỗi PP không có sẵn tính tích cực hay thụ động, không có PP nào có tên là PP tích cực hay thụ động, không phải PP này hướng vào người học còn PP kia hướng vào người dạy. Tích cực hay thụ động hướng vào ai, người học hay người dạy hoàn toàn không phải do PP mà do mục tiêu và cách thức sử dụng chúng. Ví dụ PP thuyết trình. Nếu người dạy dùng PP này để hướng tới người học thì nó sẽ hướng tới người học. Còn nếu Giảng viên dùng PP này để thể hiện bản thân mình thì nó hướng tới người dạy.

 

Vấn đề thứ hai là sức mạnh, hiệu quả của PP dạy học không phải ở bản thân PP mà là ở cách dùng nó trong sự tương tác giữa các PP với các thành tố khác của quá trình dạy học. Trong dạy học nói chung, dạy học lý luận quân sự, QPAN nói riêng không thể đưa ra nhận định tiên quyết, cứng nhắc là dùng PP này tốt hơn PP kia. Mà phải hiểu và biết thật rõ khi dạy cái này, cho đối tượng này, trong hoàn cảnh này thì dùng PP này tốt hơn PP kia. Còn để tạo sự phát triến ở người học   ( sản phẩm) tại một thời điểm nào đó thì cần có PP nào và phối hợp PP đó ra sao. Nghĩa là đòi hỏi Giảng viên phải có năng lực hiểu biết và sử dụng thành thạo PP trong từng tình huống dạy cụ thể.

 

2. Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học lý luận chính trị quân sự, QPAN.

Phương pháp (pp) dạy học là thành tố trung tâm, năng động của quá trình dạy học, tác động trực tiếp đến tính tích cực nhận thức của HS, SV và kết quả của quá trình dạy học.

 

Như vậy đổi mới phương pháp dạy học là tất yếu, là khâu đột phá, then chốt để nâng cao chất lượng dạy học.

 

Vì vậy đổi mới PP dạy học lý luận quân sự cần đặt trong tính tổng thể của mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức dạy học. Đổi mới không có nghĩa là loại bỏ thay thế các PP dạy học cũ bằng các PP dạy học mới. mà đổi mới ở các mức độ  như:

 

Là sự cải tiến, hoàn thiện các PP dạy đang sử dụng.

 

Là việc bổ sung, phối hợp nhiều PP dạy học để khắc phục hạn chế của PP đang dùng

 

Là việc sử dụng PP dạy mới tối ưu.

 

Khoa QS&GDTC xác định một số định hướng đổi mới PP dạy học lý luân quân sự QPAN cho HS,SV tại Học viện KTMM

Một là: Quá trình dạy học không chỉ là ở trang bị kiến thức, kỹ xảo, kỹ năng điều quan trọng hơn là bồi dưỡng cho người học PP tự học hiệu quả, quá trình dạy học phải làm rõ bản chất của nội dung vừa phải định hướng cho người học cách vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống trong thực tiễn chính trị xã hội, quân sự.

 

Hai là: Quá trình dạy học là nhằm hình thành có hiệu quả về thế giới quan và PP luận khoa học cho người học, trang bị cho họ hệ thống các tư tưởng và nguyên lý, tạo điều kiện cho họ xem xét và xử lý chính xác, đúng đắn các vấn đề chính trị xã hội quân sự phức tạp, xây dựng lập trường, thế giới quan vững chắc.

 

Ba là: Quá trình dạy học trong khi luận giải các vấn đề khoa học phải lồng ghép phê phán các quan điểm phản diện đang có tính thời sự. đúng như đặc điểm thứ 4 của môn học là mang tính chiến đấu cao. Đưa người học tới những quan điểm tư tưởng đúng đắn.

 

Bốn là: Quá trình dạy hoc ngoài đi sâu làm rõ nội dung, không đơn thuần chỉ đổi mới cách dạy, cách học trong giờ lên lớp. Điều quan trọng hơn cả là đổi mới PP thu thập, xử lý chể biến nội dung dạy học, làm cho nội dung bám sát thực tiễn, trở thành thực tiễn thiết thực với người học.

 

Năm là:  Quá trình dạy học tăng cương các loại hình bài tập thực hành, tổ chức cho HS,SV tham quan, thông qua hình thức này giúp HS,SV có được thế giới quan sinh động, nảy sinh và đề xuất các giải pháp các vấn đề mới trong nhận thức về môn học.

 

Sáu là: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, máy tính trong dạy học. Máy tính không chỉ dùng  để đổi mới PP dạy học. Điều hết sức có ý nghĩa là thông qua học trên máy tính HS,SV….

 

Máy tính có thể giúp mô phỏng những hiện tượng không thể hoặc không nên để sẩy ra trong thực tế nhà trường, không thể hoặc khó có thể được thể hiện nhờ những phương tiện khác.Việc mô phỏng có thể giúp nhà trường vượt qua những hạn chế về thời gian, không gian hoặc kinh phí bảo đảm.

 

Máy tính có thể dùng như công cụ soạn thảo văn bản, người dạy có thể dùng nó để chuẩn bị bài giảng, nội dung giảng dạy… và chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật thông tin cho bài giảng luôn mới, luôn phong phú và sinh động

 

Máy tính có thể dùng như cơ sở dữ liệu, có khả năng lưu trữ một lượng lớn thông tin và tái hiện dưới nhiều dạng khác nhau. 

 

Đại tá: Lê Đình Bàng - Khoa Quân Sự - GDTC

© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.